Jakie cechy potrzebne są do skutecznego rozwiązywania problemów? Czy jest to ugruntowana wiedza teoretyczna i doświadczenie, sprawdzone procedury postępowania, silne umiejętności statystyczne, a może umiejętność podejmowania decyzji na podstawie intuicji? Kluczową cechą jest zadawanie właściwych pytań oraz pozwolenie, aby sterowały one naszą pracą. Kiedy właściwe pytania zostaną zadane, znalezienie odpowiedzi jest często tylko formalnością. W pozostałych przypadkach, potrzebna jest umiejętność zbierania i analizy danych.

Podejście do rozwiązywania problemów nie jest funkcją ilości narzędzi i technik, które znamy. Skuteczność zależy przede wszystkim od sposobu wnioskowania. Standardy są tu raczej intelektualne niż proceduralne. Problemy, które rozwiązujemy są różne i różne muszą być również metody obserwacji, zadawania pytań czy testowania. Sposób, w jaki inżynierowie podchodzą do rozwiązywania problemów, powinien zależeć od konkretnej sytuacji. Zastosowanie tych czy innych narzędzi nie powinno być celem samym w sobie, ale zostać niejako wymuszone konkretną sytuacją i zadanym pytaniem.

szkolenie zamknięteznak zapytaniaZAPYTAJ O SZKOLENIE:
TEL:+48 783 191 353
KONTAKT@E-OPEX.PL

Oczekiwane rezultaty szkolenia

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy:

  • zrozumieją, że specyfika (rodzaj) problemu determinuje sposób podejścia do jego rozwiązania,
  • zrozumieją rolę zadawania pytań w procesie rozwiązywania problemów,
  • dzięki praktycznemu i sekwencyjnemu wykorzystaniu cyklu PDCA będą potrafili zdiagnozować odpowiednią do danej sytuacji strategię uzyskania odpowiedzi na zadane pytania,
  • będą potrafili udokumentować proces dochodzenia do rozwiązania za pomocą dostępnych narzędzi takich jak Mapa Myśli, Raport 8D, Raport DD/DW, Raport A3.
ADRESACI SZKOLENIA
  • INŻYNIEROWIE PROCESU
  • INŻYNIEROWIE JAKOŚCI
  • TECHNOLODZY
  • LIDERZY
  • MANAGEROWIE


plan-szkolenia

DZIEŃ 1

FORMA REAZLIZACJI
Psychologia rozwiązywania problemów. Jak rodzaj problemu determinuje podejście do jego rozwiązaniawykład
Rola pytań w procesie rozwiązywania problemów. Mapa Myśli jako narzędzie dokumentowaniawykład + studium przypadku
Y= f(x) + zakłócenia, związek przyczynowo skutkowy pomiędzy wejściami a wyjściami z procesu z uwzględnieniem występujących w procesie zakłóceńwykład
Cykl PDCA i sekwencyjne dochodzenie do rozwiązywania problemówwykład
Podstawowe metody oraz techniki użyteczne w trakcie rozwiązywania problemów: metoda 5 why, diagram Ishikawy, wykres Pareto, matryca priorytetyzacji itp.wykład + studium przypadku
Wprowadzenie do zmienności i przeregulowanie procesu (Quincunx: ćwiczenie pokazujące jakie są konsekwencje złego dobrania działań do rodzaju zmienności)wykład + ćwiczenie praktyczne
Mapa Procesu i Tabela Źródeł Zmienności ? dokumentacja i powiększenie wiedzy o procesiewykład + ćwiczenie praktyczne

DZIEŃ 2

FORMA REALIZACJI
Podstawy próbkowania – jak zaplanować zbieranie danych tak, aby odpowiadały na zadawane pytaniawykład + ćwiczenie praktyczne
Wprowadzenie do próbkowania – dwupoziomowe drzewa próbkowania, konstrukcja i analiza danychwykład + ćwiczenie praktyczne + Minitab
Analiza systemu pomiarowego jako warunek konieczny efektywnego rozwiązywania problemówwykład + studium przypadku
Metody eksperymentowania na drodze do znalezienia optymalnego rozwiązaniawykład + studium przypadku
Arkusze wspomagające dokumentację i rozwiązywanie problemów: Raport 8D, Raport DD/DW, Raport A3 ? najlepsze praktykiwykład + studium przypadku

Zapraszamy również na inne nasze szkolenia.