Rozwój procesu i produktu

Nasi konsultanci pomogą stworzyć przewagę konkurencyjną (koszty i jakość)
na etapie projektowania produktu

Około 70% całkowitego kosztu wytworzenia produktu jest determinowana decyzjami podjętymi na etapie projektowania. To właśnie wtedy powstaje przewaga konkurencyjna. Wszystkie cechy wyrobu od funkcjonalności, przez jakość i niezawodność do łatwości wytworzenia, są na tym etapie wbudowywane w produkt. Odpowiednia wiedza zastosowana przy projektowaniu da możliwość osiągnięcia ponadprzeciętnych rezultatów.

PAŃSTWA KORZYŚCI
 • Uproszczenie konstrukcji projektowanych wyrobów pozwoli na obniżenie całkowitego kosztu wytworzenia (produkcja komponentów i montaż), przy zachowaniu wszystkich wymaganych funkcjonalności i najwyższym poziomie jakości
 • Wbudowanie jakości w produkt przy projektowaniu, pozwoli uniknąć problemów podczas procesu jego wytwarzania oraz na każdym kolejnym etapie życia wyrobu

Nasze usługi:

 • Analiza i poszukiwanie potencjalnych możliwości obniżenia kosztu całkowitego produktu (design, materiał i proces wytworzenia), analiza stanu obecnego: Target Cost, Benchmarking i Analiza Shadow Cost
 • Optymalizacja aktualnych rozwiązań projektowych: Design for Value (Design for Assembly, Design for Manufacturing, Design for Serviceability, Value Engineering)
 • Optymalizacja projektu ze względu na koszt wytworzenia: Design for Variation
 • Optymalizacja projektu ze względu na zastosowanie przez użytkownika produktu: Robust Design
 • Projektowanie testów niezawodnościowych i trwałości (ang. Reliability & Durability)
 • Optymalizacja procesu projektowania (jakość, czas i koszt)
 • Program rozwoju inżynierów i konstruktorów

Procesy Produkcyjne

Pomożemy Państwu zredukować zmienność procesów produkcyjnych,
jak również podnieść poziom jakości i produktywności

Tradycyjne spojrzenie na produktywność, szczególnie w branży wytwórczej, jest zazwyczaj oparte na realizacji założonego planu i porównaniu wyników ze specyfikacjami, które dzielą wyroby na dobre i złe. W opozycji do tego podejścia, proponujemy pracę nad redukcją zmienności obecnej w każdym procesie, a której wpływ na koszty i jakość produktów jest często nie tylko niedoceniany, ale wręcz niezauważany. Pochłonięci pracą oraz planowym realizowaniem harmonogramu często zapominamy, że to właśnie zmienność jest największym generatorem naszych kosztów.

PAŃSTWA KORZYŚCI
 • Optymalizacja produkcji: kosztów, jakości oraz wydajności
 • Zarządzanie oparte na faktach
 • Skuteczne i usystematyzowane rozwiązywanie bieżących problemów
 • Krótszy czas reagowania na pojawiające się problemy
 • Zredukowanie liczby reklamacji otrzymywanych od klientów
 • Redukcja braków i podniesienie poziomu jakości we wszystkich obszarach produkcyjnych
 • Wyższa produktywność, optymalne zużycie zasobów, usprawniona logistyka
 • Większe zaangażowanie oraz motywacja wszystkich pracowników

Nasze usługi:

 • Koncepcja i wprowadzenie systemu rozwiązywania problemów w obszarach produkcyjnych
 • KAIZEN WEEK dla zmienności
 • Zdefiniowanie i wprowadzenie systemu zarządzania wskaźnikami biznesowymi na poziomie Shopfloor
 • Wdrożenie metodologii Statystycznego Sterowania Procesami, SPC
 • Szczupły system zarządzania laboratoriami i pomiarami, zarządzanie systemami pomiarowymi, ich definicja i ocena
 • Projekty reakcyjne we wszystkich obszarach produkcyjnych (Problem Solving): redukcja braków, reklamacje
 • Projekty optymalizacyjne: redukowanie kosztów, optymalizowanie parametrów procesu, zwiększanie wydajności oraz produktywności
 • Programy rozwoju inżynierów
 • Wdrożenie 5S i TPM
 • Skracanie czasów przezbrojeń (SMED)
 • Projektowanie linii i gniazd produkcyjnych o ciągłym przepływie
 • Wdrożenie systemu ciągnionego (Kanban)
 • Optymalizacja dostaw materiałów do linii (Milkrun)
 • Projektowanie szczupłych strumieni wartości (VSM ? Mapowanie Strumienia Wartości)
 • Planowanie i poziomowanie produkcji
 • Projektowanie fabryk zorientowanych na przepływ

Procesy transakcyjne

Zorganizujemy przejrzyste i efektywne procesy transakcyjne

Filozofia ciągłego doskonalenia powinna być realizowana nie tylko w obszarach produkcyjnych, ale również w dziedzinie procesów transakcyjnych, przy pomocy odpowiednio dopasowanych narzędzi. W procesach, których wynikiem jest usługa, drzemią niezliczone możliwości zwiększania produktywności.Potrzebują one ciągłego doskonalenia tak samo jak branża wytwórcza. Nieefektywność w organizacji usługowej podnosi cenę, obniża jakość, a co za tym idzie satysfakcję klienta. Im dalej powędrują powstające błędy i defekty, tym wyższe będą koszty ich naprawy. Bazując na metodach i zasadach ciągłego doskonalenia, w szybki i jednoznaczny sposób identyfikujemy potencjały optymalizacyjne oraz konkretne koncepcje wdrożeń.

PAŃSTWA KORZYŚCI
 • Zwiększenie wydajności procesów – skrócenie czasu realizacji, podniesienie jakości usługi, a co za tym idzie satysfakcji klienta
 • Skuteczne i usystematyzowane rozwiązywanie bieżących problemów oraz skrócenie czasu reakcji na pojawiające się trudności
 • Wzrost produktywności, optymalizacja zużycia zasobów, redukcja kosztu całkowitego dostarczenia usługi
 • Większe zaangażowanie i motywacja całej załogi

Nasze usługi:

 • Zdefiniowanie i wdrożenie systemu pomiaru jakości (satysfakcji klienta)
 • Reinżynieria procesów – stabilne procesy o krótkich czasach przejścia, eliminacja błędów i defektów w górze strumienia dodawania wartości
 • Redukcja kosztów dostarczania usługi – analiza i optymalizacja struktury kosztowej
 • Koncepcja i wprowadzenie systemu rozwiązywania problemów w obszarach transakcyjnych
 • KAIZEN WEEK dla zmienności w obszarach procesów usługowych
 • Zdefiniowanie i wprowadzenie systemu zarządzania wskaźnikami biznesowym

Zakupy i jakość dostawców

Odnajdziemy potencjał oszczędności w obszarze zakupów

Zgodnie z tym czego nauczał W. Edwards Deming, dostawca jest częścią systemu i ma bezpośredni wpływ na jakość oraz koszt całkowity produktu końcowego czy usługi. Dlatego też, myśląc o poprawie produktywności i obniżeniu wydatków, nie należy o nim zapominać. Praktyka przyznawania zamówień na podstawie kryterium ceny powoduje jedynie problemy w dole strumienia wartości. Należy zmierzać do tego, by dany artykuł odbierać u jednego dostawcy, na warunkach długoterminowej relacji, lojalności i zaufania. Posiadając gwarancję współpracy będzie on zmotywowany do dostarczenia najwyższej jakości oraz do ciągłej poprawy produktywności, która w perspektywie skutkuje redukcją kosztów całkowitych wyrobu czy usługi.

Taka współpraca wymaga znajomości metodologii ciągłego doskonalenia. Klient musi znać narzędzia pozwalające na odpowiedni dobór i ocenę dostawców. Zarówno on jak i dostawca, powinni ponadto posiadać wiedzę pozwalającą na efektywne rozwiązywanie bieżących problemów, a także zapobieganie ich występowaniu w przyszłości.

PAŃSTWA KORZYŚCI
 • Stabilna sieć dostawców oraz zwiększenie poziomu niezawodności i jakości dostaw
 • Ciągłe doskonalenie procesu dostawcy pozytywnie wpłynie na jakość, produktywność i koszt całkowity oferowanego produktu czy usługi

Nasze usługi:

 • Optymalizacja (koszt i czas realizacji) procesu zakupu materiałów
 • Proces kwalifikacji i oceny potencjalnych dostawców
 • Ocena i audyt obecnych dostawców
 • Ustalenie zasad inspekcji wejściowej (ocena i kwalifikacja dostaw)
 • Kompleksowe programy rozwoju dostawców (od rozwiązywania problemów do ciągłego doskonalenia)

Przywództwo i zarządzanie

Zbudujemy trwałe fundamenty poprawy produktywności i jakości

Zarządzanie transformacją polega w rzeczywistości na transformacji systemu zarządzania. Kondycja przedsiębiorstwa jest bezpośrednio uzależniona od postawy kadry zarządzającej. Miernikiem dobrego zarządzania nie powinny być wyniki otrzymane za poprzedni okres rozliczeniowy, ale możliwość utrzymania się na rynku, ochrona inwestycji, zapewnienie przyszłych dywidend oraz miejsc pracy. Środkiem do osiągnięcia tych celów jest poprawa jakości produktów i usług. Sukcesy krótkoterminowe, bez względu na to jak liczne, nie są w stanie zapewnić organizacji długoterminowego zysku. Podstawą efektywnego zarządzania jest przyswojenie wiedzy zarówno o standardach operacyjnych, jak i o naturze zmienności. Menadżer nie może uczyć się tylko poprzez doświadczenie, a ciężka praca nie zawsze jest w stanie zagwarantować sukces. Zarządzanie przez cele i stawianie celów numerycznych powinno zostać zastąpione przez pracę nad ciągłym doskonaleniem procesu i produktu. Zadanie kierownictwa polega na rozpoznaniu współzależności zachodzących pomiędzy poszczególnymi elementami przedsiębiorstwa oraz na umiejętnym zarządzaniu nimi jako całością.

PAŃSTWA KORZYŚCI
 • Lepsza organizacja przedsiębiorstwa oraz skuteczniejsze zarządzanie produkcją
 • Dzięki poznaniu i wdrożeniu systemu gruntownej wiedzy, Państwa firma będzie w stanie osiągnąć stan ciągłego i zrównoważonego wzrostu, co stanowi podstawę przewagi nad konkurencją

Nasze usługi:

 • Program rozwoju kompetencji menadżerskich, nowoczesne przywództwo ? kompleksowy program coachingowy
 • Budowanie długoterminowej strategii przedsiębiorstwa na bazie myślenia systemowego
 • Program oceny i rozwoju pracowników
 • Programy rozwoju i oceny talentów przedsiębiorstwa
 • Budowanie systemów pracy zespołowej
 • Zarządzanie oparte faktach ? projektowanie i wdrożenie systemów zbierania, analizowania i zarządzania kluczowymi charakterystykami biznesowymi
 • Wdrożenie Shopfloor Management ? zmiana sposobu zarządzania, komunikacji oraz rozwiązywania problemów
 • Tworzenie struktur zarządzania pomocnych przy rozwiązywaniu problemów i ciągłym doskonaleniu
 • Wizualizacja wskaźników i statusu produkcji
 • Coaching dla managerów w zakresie ciągłego doskonalenia