Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu standaryzacji pracy. Standaryzacja to proces wprowadzania, komunikowania i doskonalenia standardów. Bez niej niemożliwe jest ciągłe doskonalenie i osiąganie doskonałości operacyjnej. Standaryzacja, standard i praca standardowa (ang. standard work) to trzy pojęcia, które powinny być zrozumiałe dla każdego pracownika firmy – od prezesa do operatora.

Cele standaryzacji pracy

Praca standardowa to najlepsza metoda wytwarzania produktów. Jej podstawową zasadą jest prowadzenie produkcji w sposób efektywny i powtarzalny, poprzez koncentrację na ludzkich ruchach oraz systematycznym usprawnianiu elementów pracy. Standaryzacja pozwala każdemu pracownikowi linii oraz kierownikowi na regulację i kontrolę procesu.

Standard to zasada lub przykład, który jasno opisuje konkretne wymagania. Musi być ścisły, określony, udokumentowany i przestrzegany.

Na czym polega szkolenie Standaryzacja pracy?

Proponowane szkolenie wyjaśnia znaczenie standaryzacji w ciągłym doskonaleniu oraz dostarcza metod i narzędzi do opracowywania standardów i pracy standardowej w procesach produkcyjnych i pozaprodukcyjnych. Ma ono charakter praktyczny, a jego nacisk położony jest na zajęcia na hali produkcyjnej. Szkolenie w części teoretycznej opiera się na rzeczywistych przykładach popartych zdjęciami i filmami oraz ćwiczeniach prowadzonych w małych grupach. Każda część warsztatów praktycznych kończy się prezentacją wyników uczestników. Nasze szkolenia prowadzone są przez specjalistów i nastawione są na zdobywanie praktycznej wiedzy.


Terminy szkoleń otwartych
Standaryzacja pracy
TERMIN SZKOLENIA MIEJSCE CENA NETTO
Klasa ONLINE 01/2021
18 VI 2021
  800 pln

Aby wziąć udział w szkoleniu otwartym należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go na adres: szkolenia@e-opex.pl Przy zgłoszeniu na 30 dni przed rozpoczęciem warsztatów, oferujemy rabat w wysokości 10%!

Cena szkolenia zwiera
 • Możliwość konsultacji z trenerem w trakcie szkolenia oraz przez 2 miesiące po zakończeniu warsztatów
 • Szkolenie prowadzone przez trenera z wieloletnim doświadczeniem
 • Imienny certyfikat ukończenia szkolenia
 • Komplet materiałów szkoleniowych
 • Dodatkowe materiały szkoleniowe uzależnione od indywidualnych potrzeb uczestnika
 • Login i hasło do Strefy Klienta pozwalające na bezpłatne korzystanie z wielu materiałów dodatkowych
 • Przerwy kawowe oraz lunch


Oczekiwane rezultaty szkolenia

Po zakończeniu szkolenia uczestnicy będą potrafili:

 • analizować procesy pod kątem możliwości ich doskonalenia,
 • identyfikować wartość dodaną, marnotrawstwo i zadania pomocnicze (NVA),
 • tworzyć standardy i pracę standardową,
 • dokumentować tworzone standardy,
 • zastosować zdobytą wiedzę w swoich procesach.
ADRESACI SZKOLENIA
 • inżynierowie procesu
 • inżynierowie jakości
 • technolodzy
 • liderzy
 • managerowie średniego szczebla


plan-szkolenia

DZIEŃ 1

    FORMA REALIZACJI

Wprowadzenie do zagadnienia pracy standardowej:

 • Czym jest praca standardowa
 • Zalety standaryzacji
 • Warunki konieczne dla standaryzacji
 • Podstawowe elementy pracy standardowej
 • Praca standardowa a KAIZEN
wykład + dyskusja + ćwiczenie

Omówienie elementów pracy standardowej:

 • Czas cyklu i czas taktu
 • Sekwencja pracy
 • Standardowy zapas produkcji w toku
 • Podział pracy:
  • dodawanie wartości
  • czynności pomocnicze
  • marnotrawstwo
wykład + dyskusja + ćwiczenie

Procedura wdrażania pracy standardowej ? zajęcia praktyczne

 • Wybór procesów do analizy ? 3 procesy dla 3 grup pięcioosobowych
 • Analiza obecnego procesu:
  • podstawowe fakty na temat obecnego procesu
  • mapowanie procesu
  • badanie zdolności maszyn i operatorów
  • tabela łączenia pracy standardowej
  • bilans operatorów
  • tabela wyników
 • Obliczenie wykorzystania maszyn i ludzi
zajęcia praktyczne
Prezentacja analizy wybranych procesów prezentacja

DZIEŃ 2

    FORMA REALIZACJI

Opracowanie nowego procesu ? zajęcia praktyczne

 • Papierowy KAIZEN
 • Nowy podział pracy i balansowanie operatorów
 • Opracowanie koncepcji udoskonaleń:
  • layout procesu
  • organizacja stanowisk pracy
  • dostarczanie materiału
  • prezentacja części na stanowiskach
  • doskonalenie w zakresie maszyn i narzędzi
  • wizualizacja i sygnalizacja błędów
zajęcia praktyczne

Opracowanie nowych standardów (dokumentacja):

 • Bilans operatorów
 • Różne scenariusze pracy w zależności od czasu taktu
 • Tabela Łączenia Pracy Standardowej
 • Instrukcje Pracy Standardowej
 • Tabela wyników (przed- po)
wykład + ćwiczenie

Utrzymanie i doskonalenie pracy standardowej:

 • Role i odpowiedzialności
 • System audytowania
 • Szybka reakcja na problemy
wykład + dyskusja
Opracowanie planu działań dla każdego z analizowanych procesów zajęcia praktyczne
Prezentacja końcowa prezentacja